Věda, výzkum a další tvůrčí činnost

Schopnost tvůrčím způsobem pracovat a řešit samostatně výzkumné projekty patří k základním kvalifikačním požadavkům pro působení na Vysoké škole NEWTON. Odborná pracoviště Vysoké školy NEWTON jsou budována jako pedagogicko-vědecká (odborná centra) nebo jako vědecko-pedagogická (instituty), jejichž hlavním předmětem činnosti je pak právě činnost vědecká a výzkumná. Participace na přípravě, získávání a následně i řešení výzkumných projektů je předpokládána nejen u vědeckých, ale i akademických pracovníků Vysoké školy NEWTON.

  A. Výzkumné projekty

Projekt: Metodika vyhodnocení výsledků ověřovacího testování v počátečním vzdělávání a její aplikace v modelových případových studiích
Program
na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Technologické agentury České republiky (TA ČR)
Žadatel: NEWTON College, a.s. (nyní Vysoká škola NEWTON, a.s.)
Aplikační partner:  Česká školní inspekce
Identifikační kód projektu: TL01000385 
Trvání projektu: 2018 — 2020, fáze udržitelnosti 2021 — 2023 
Výstup:
Certifikovaná metodika vyhodnocování výsledků ověřovacího testování v počátečním vzdělávání využívaná aplikačním partnerem.


Projekt: 25 Years of Public Administration Development and Reforms in the Visegrad Region — Countries and What Will the Future Bring
Program Visegrad Fund
(výzva Strategic Grants: „25th Anniversary of the Democratic Changes in Central Europe“)
Žadatel: Masarykova univerzita, Brno
Partneři:  

  • NEWTON College, a.s. (nyní Vysoká škola NEWTON, a.s.)
  • Kelen-Consult BT, Budapešť
  • Collegium Civitas, Varšava
  • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko

Identifikační kód projektu: 31410077 
Trvání projektu: 2014 — 2016
Výstup:
Publikace NEMEC, J., ŠPAČEK, D. (eds.). 25 Years of Public Administration Developments and Reforms in V4 Region. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978 – 80-210‑8498‑8.

B. Mezinárodní spolupráce výzkumného charakteru

Projekt: aLIFEca – Virtual Open Course of Automotive Life Cycle Assessment
Žadatel: VŠB-Technická univerzita Ostrava
Partneři:  

  • Vysoká škola NEWTON, a.s.
  • Scoveco, s.r.o.
  • Politechnika Śląska, Spin 360, SRL, Žilinská univerzita v Žilině. 

Přidružení partneři:

  • ACEA: European Automobile Manufacturers’ Association
  • ASA: Automotive Skills Association

Identifikační kód projektu: 2021 – 1‑CZ01-KA220-HED-000032222    
Trvání projektu: 1/11/2021 – 31/10/2023    
Rozpočet: 276 970 EUR
Zdroj financování: Erasmus+ Programme, call 2021, round 1, key action KA2, Action type KA220-HED- Cooperation partnerships in higher education
Cíl projektu: 
Hlavním cílem projektu je vyvinout odbornou metodiku orientovanou na hodnocení (manažerských) kompetencí v rámci celé pracovní kariéry zaměstnance, která je orientována na potřeby automobilového průmyslu. Ověřování úrovně kompetencí na bázi vytvořené metodiky bude mít formu tzv. MOOC kurzu – masivního otevřeného online kurzu. Projekt se zaměřuje na MOOC s certifikačním rámcem a praktickými příklady. Bude se věnovat oblasti udržitelného přístupu v automobilovém průmyslu s cílem zlepšit možnosti kvalitního celoživotního vzdělávání. Svým zaměřením přispěje k transformaci na tzv. Digital Europe.  MOOC bude odrážet specifické požadavky v oblasti green mobility s ohledem na strategii EU a Green Deal. Na konci projektu bude kurz připraven na zařazení do celoevropské databáze vzdělávacích kurzů nabízených směrem k automobilovém průmyslu. Výsledky projektu budou sdíleny veřejně a v rámci partnerství s Automotive Skills Association.

Projekt: MUDIPLAT – Multidimenzionální diagnostická platforma a metodika pro podporu rozvoje přirozených potenciálů jedince
Žadatel: Vysoká škola NEWTON, a.s. (NEWTON College, a.s.)
Partneři:  Univerzita Wroclav
Identifikační kód projektu: 2021 – 1‑CZ01 – KA210 – ADU-000035065
Trvání projektu: 1/12/2021 – 1/10/2022
Rozpočet: 60 000 EUR
Zdroj financování: Erasmus+ Programme
Cíl projektu:
Projekt je zaměřen na tvorbu metodiky pro podporu rozvoje přirozených potenciálů jedince s následným kombinovaným pilotním tréninkem rozvoje přirozených potenciálů. Cílem pilotního tréninku je ověření navržené metodiky a testováni on-line platformy. V rámci tréninku jsou rovněž proškolováni lektoři a mentoři pro vedení samostatných tréninků a konzultaci výstupů platformy. V závěr projektu proběhne workshop s cílem seznámit odbornou veřejnost s výstupy projektu.


  C. Interní projekty

Vysoká škola NEWTON nabízí možnost realizovat interní výzkumné projekty financované v rámci Interní grantové agentury VŠ NEWTON (IGA).
V rámci ní byly v AR 2016/2017 podpořeny 4 projekty, v AR 2017/2018 2 projekty, v AR 2018/2019 a 2019/2020 pak shodně 1 projekt. Pro AR 2020/2021 byl je program IGA NC vypsán v průběhu srpna 2020, a to s rozpočtem 100 tis. Kč, obdobně pak pro AR 2021/22 v červenci 2021 a pro AR 2022/23 v srpnu 2022, vždy přitom se stejným rozpočtem 100 tis. Kč. 
Návrhy na grantové projekty mohou podávat všichni členové akademické obce VŠ NEWTON včetně studentů; kvalitní návrhy projektů podaných studenty či za účasti studentů mohou být podpořeny i nad rámec původně určeného rozpočtu programu.


Nakládání s výsledky výzkumu a vývoje na Vysoké škole NEWTON se řídí stejnojmennou směrnicí rektora z roku 2022. 
Ke stažení: