Podmínky k přijetí ke studiu

Přijímání ke studiu studijního programu se řídí ustanoveními čl. 4 až 8 Statutu Vysoké školy NEWTON. Přijímání ke studiu je organizováno formou přijímacího řízení, které probíhá na bázi individuálních motivačních rozhovorů.

Během přijímacího řízení je ověřováno splnění podmínek pro přijetí ke studiu uvedených v §48 zákona o vysokých školách, tj. zejména pak dosažení středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou a pro navazující magisterské studium pak i předchozí řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu.