Etický kodex, rovné příležitosti

Podmínky rovného přístupu ke vzdělávání jsou Vysokou školou NEWTON zajišťovány v několika rovinách, a to ve vztahu k(e):

  • studentům obecně
  • studentům kombinované formy studia
  • studentům se zdravotním handicapem
  • studentům se sociálním handicapem
  • studentům s jinými zvláštními vzdělávacími potřebami
  • nadaným studentům

Obecně rovný přístup ke vzdělávání je zajištěn mj. i formou přijímacího řízení, které reflektuje primárně zájem studenta o studium zvoleného studijního programu a jeho motivaci k vysokoškolskému studiu. Studium ve studijním programu je dále samozřejmě nutně podmíněno splněním podmínek dle znění zákona o vysokých školách a znalostí českého jazyka jako jazyka, v němž je studijní program akreditován (popř. pak alternativně jazyka slovenského). V rámci studia je zajištěna naprostá rovnoprávnost žen a mužů.

Rovný přístup k vysokoškolskému vzdělávání je garantován i studentům kombinované formy studia, kteří i přes nižší časovou dotaci přímé výuky mají možnost neomezené komunikace s vyučujícími jednotlivých studijních předmětů prostřednictvím informačního systému IS NU, jakož i případných dalších komunikačních platforem.

Studentům kombinované formy studia jsou přístupné přednášky i semináře určené pro prezenční formu studia, a to pouze na základě předchozí dohody s vyučujícím, jejímž účelem je potvrdit možnost účasti z pohledu volné kapacity učebny a zvolené studijní skupiny prezenčního studia. 

Studentům kombinované formy studia je garantována možnost nejen přímé výuky, ale i ověřování jejich studijních výsledků během víkendových soustředění, a to v předem deklarovaných termínech. Tito studenti mohou využívat studijních opor, jakož i dalších podkladů a pomůcek podporujících úspěšné zvládnutí jednotlivých určených studijních povinností.

Potřeba zajištění podmínek rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání je garantována i zdravotně handicapovaným studentům; aktuálně se jedná o jednoho zvláště těžce zdravotně handicapovaného studenta a několik dalších studentů s lehkým zdravotním handicapem.

Výukové prostory v Praze a Brně jsou zcela bezbariérové, bezbariérově jsou uspořádány i jednotlivé učebny. Výukové prostory v Bratislavě jsou rovněž bezbariérově uspořádány, bezproblémově dostupné jsou pak s dílčí asistencí třetí osoby.

Potřeby zdravotně handicapovaných studentů jsou průběžně monitorovány ve spolupráci se Studentskou radou vysoké školy, pravidelně je ověřují a případně naplňují formou osobní asistence určení pracovníci podpory Vysoké školy NEWTON, zejména pak studijního oddělení.

Přestože je Vysoká škola NEWTON soukromou vysokou školou, jejíž studium je podmíněno mj. i úhradou školného, zohledňuje i ona potřeby zajištění podmínek rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání rovněž pro sociálně handicapované uchazeče a studenty.

Vysoká škola NEWTON jako ještě původní NEWTON College založila nestátní neziskovou organizaci Nadační fond Erudikon, jehož cílem je pomáhat v dosažení vysokoškolského vzdělání mladým talentovaným lidem, kterým jejich životní či sociální situace dosažení takového vzdělání výrazně komplikuje či dokonce zcela znemožňuje.

Do programu nadačního fondu Erudikon jsou přijímáni studenti vykazující studijní předpoklady, motivovaní k vysokoškolskému studiu a práci na svém osobnostním rozvoji a splňující zároveň kritéria sociální potřebnosti – nemusí se přitom nutně jednat pouze o uchazeče či studenty Vysoké školy NEWTON. Uvedení uchazeči/​studenti jsou vyhledáváni ve spolupráci se zájmovými spolky, nadacemi, dětskými domovy a dalšími institucemi.

Pro každého studenta je připraven individuální program reagující na jeho potřeby. Projekt podpory vytváří student ve spolupráci s patronem zastupujícím nadační fond Erudikon. Programy jsou manažersky řízeny, pravidelně monitorovány a vyhodnocovány. Podpora fondu zahrnuje podporu lidskou (patron a komunita fondu), materiální a finanční (úhrada školného či poskytnutí podpůrčího stipendia na úhradu nákladů na studium, bydlení apod.).

Významným rysem práce nadačního fondu je právě role patrona, který vstupuje do individuálního vztahu se studentem, je spolutvůrce projektu cílů studenta, provází studenta po dobu jeho účasti v programu podpory a sleduje vývoj osobnosti studenta. V orgánech Nadačního fondu Erudikon i v roli patronů se angažují mj. i manažeři a akademičtí pracovníci Vysoké školy NEWTON.

Další formou zohlednění potřeby zajištění podmínek rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání z pohledu sociálně znevýhodněných studentů je možnost získání mimořádného stipendia určeného k úhradě školného či jeho části z důvodu vzniku nenadálé zvláště tíživé sociální situace studenta Vysoké školy NEWTON (např. v důsledku vážného onemocnění či úmrtí osoby, která se podílela na financování studia studenta na Vysoké škole NEWTON ad.).

Potřeby zajištění podmínek rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání jsou zohledňovány i ve vztahu k dalším skupinám studentů se zvláštním vzdělávacími potřebami, typicky se pak jedná o umožnění studia na bázi individuálního studijního plánu z důvodu těhotenství, mateřství či rodičovství, ze závažných zdravotních důvodů, z důvodů reprezentace v oblasti kultury či sportu apod.

Podmínky rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání pak Vysoká škola NEWTON pozitivním způsobem zohledňuje rovněž ve vztahu ke zvláště nadaným studentům, a to zejména prostřednictvím systému prospěchových a mimořádných stipendií, jakož i formou individuální podpory těchto studentů při výkonu jejich studijních odborných praxí, zahraničních studijních pobytů a stáží či zpracování průběžných i závěrečných kvalifikačních prací.