Studijní praxe a pracovní stáže

Studijní praxe

Studijní program „Ekonomika a management“ je koncipován jako program profesní, absolvování odborné praxe tudíž zásadním způsobem napomáhá naplnění profilu absolventa, a to především ve vztahu k získávání a upevňování odborných znalostí a dovedností. Specificky je pak odborná praxe určena k přípravě na výkon manažerské funkce, zejména pak k poznávání a osvojování jednotlivých funkcí managementu (plánování, organizování, vedení a kontrola) v aplikační rovině a k osvojování  znalostí a dovedností manažerských přístupů, metod a postupů k realizaci konkrétních podnikových činností.

Profesní orientace praxí

Profesní orientace praxí musí odpovídat předmětu, zaměření a náplni příslušného studijního programu. Studijní praxe jsou přitom nejčastěji orientovány do oblasti personalistiky, řízení lidských zdrojů, public relations, marketingu, obchodních činností, ale  i plánování, organizování a řízení výroby a služeb, podnikové ekonomiky a činností finančního řízení atd. Možnou variantou absolvování plnohodnotné studijní praxe je participace na projektových záměrech a projektech Vysoké školy NEWTON, včetně záměrů a projektů realizovaných ve spolupráci se třetími stranami.

Různé formy praxí

Student může odbornou praxi absolvovat na pracovištích, s nimiž má Vysoká škola NEWTON výkon studijních odborných praxí smluvně sjednaná, alternativně pak může navrhnout, že studijní odbornou praxi absolvuje i na pracovišti jiném (interní a externí). Studijní odborná praxe může být absolvována jako bloková i průběžná, může mít charakter praxe placené i neplacené. Odborná praxe může probíhat např. i v režimu tzv. trainee programu, v rámci výkonu dobrovolné činnosti apod..

Rozsah odborných praxí

Minimální hodinový rozsah studijní praxe je identický pro všechny formy studia a činí u bakalářského studia 480 hodin, u navazujícího magisterského studia pak 240 hod. Studijní praxi je možné absolvovat i ve větším (maximální hodinový rozsah je 960 hodin) nežli minimálně stanoveném rozsahu – celkový počet hodin se odrazí v certifikátu o absolvované praxi, který studenti obdrží spolu s diplomem na konci studia. 

Evidence praxí

Pro každou studijní praxi je definováno její zadání a cíle. Každá studijní praxe je řádně evidována, monitorována a hodnocena. Po ukončení praxe je studentem
zpracována podrobná zpráva prokazující naplnění zadání a cílů praxe, jakož i hodnocení studenta a jím absolvované praxe ze strany garanta studijních odborných praxí.