Rada pro vnitřní hodnocení

Předsedu Rady pro vnitřní hodnocení (dále jen „Rada“) jmenuje statutární orgán. Členy Rady jmenuje se souhlasem statutárního orgánu předseda Rady z řad členů akademické obce Vysoké školy NEWTON a dalších významných odborníků zejména z oborů, v nichž Vysoká škola NEWTON uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Rada je minimálně pětičlenná, funkční období členů Rady je pětileté. Rada zajišťuje kvalitu vzdělávací činnosti a související tvůrčí činnosti a dalších souvisejících činností, přičemž zejména:

  • vytváří návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností,
  • předkládá zpracované návrhy pravidel systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality ke schválení statutárnímu orgánu Vysoké školy NEWTON,
  • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností,
  • řídí zpracování zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností včetně jejích dodatků,
  • vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy NEWTON,
  • vykonává další činnosti v rozsahu stanoveném statutárním orgánem Vysoké školy NEWTON.

Vlastní činnost, pravomoci a odpovědnosti jejích členů, způsob svolávání a jednání Rady upravuje jednací řád Rady.

Složení Rady:

předseda: Ing. Milan Lindner, Ph.D.

místopředseda: doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová

členové:

  • Anna Plechatá Krausová, DPhil.
  • doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.
  • prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.