Akademická rada

Členy Akademické rady Vysoké školy NEWTON (dále též jen „Akademická rada“) jmenuje se souhlasem statutárního orgánu rektor z řad členů akademické obce Vysoké školy NEWTON a dalších významných odborníků, zejména z oborů, v nichž Vysoká škola NEWTON uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost.

Akademická rada je minimálně jedenáctičlenná, jejím předsedou je rektor Vysoké školy NEWTON. Nejméně jednu třetinu členů Akademické rady tvoří jiné osoby než členové akademické obce Vysoké školy NEWTON. Funkční období členů Akademické rady je pětileté. Zasedání Akademické rady svolává rektor, a to minimálně jedenkrát za Akademický rok. Rektor je přitom povinen svolat zasedání Akademické rady v případě, když ho o to požádá alespoň polovina jejích členů.

Akademická rada se vyjadřuje zejména k záležitostem, které jí předloží statutární orgán vysoké školy, přičemž zpravidla projednává:

 • návrh strategického záměru Vysoké školy NEWTON, jakož i každoroční plány realizace strategického záměru Vysoké školy NEWTON,
 • záměry týkající se tvorby i změn studijních programů a jejich specializací,
 • závěry hodnocení realizace studijních programů a jejich specializací,
 • návrhy pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, jakož i návrh zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností,
 • návrhy na působení hostujících profesorů na Vysoké škole NEWTON.

Akademická rada ve smyslu § 53 zákona schvaluje profesory, docenty a další odborníky, jako jsou členové  zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky, kteří mají právo zkoušet při státní zkoušce.

Vlastní činnost i způsob jednání Akademické rady jsou upraveny jednacím řádem akademické rady.

Složení Akademické rady

 1. doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., vedoucí Centra humanitních věd / VŠN; vyučující
 2. Ing. Alfred Brunclík manažer ve stavebnictví
 3. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA,  ředitel nemocnice ve Strakonicích; předseda představenstva Jihočeské nemocniční, a.s.
 4. doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA, vyučující; ředitel vzdělávací společnosti
 5. Ing. Libor Hájek,  emeritní prezident společnosti Eltodo EG
 6. Ing. Jan Cholenský, CSc., prezident Společnosti pro orbu ČR
 7. PhDr. Marian Jelínek, Ph.D., vyučující; nezávislý expert, kouč
 8. doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA prorektor VŠN; vyučující
 9. RNDr. Jan Koukal, CSc.,  vyučující VŠN
 10. doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.,  vyučující VŠN; současně též vyučující VUT, Brno
 11. Ing. Milan Lindner, Ph.D., prorektor VŠN; vyučující; též vyučující VŠE Praha
 12. prof. Ing. Martin Mandel, CSc., vedoucí katedry měnové teorie a praxe, VŠE
 13. Ing. Vladimír Měkota, ředitel rozvoje systému řízení a strategie ICT a místopředseda představenstva Vítkovice, a.s.
 14. doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D.,  rektorka Vysoké školy zdravotnické, Praha
 15. prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.,  garant studijního oboru VŠN; vyučující
 16. PhDr. et Mgr. Barbora Pánková, Ph.D., MBA vyučující VŠN
 17. Anna Plechatá Krausová, DPhil.,  rektorka VŠN
 18. doc. MUDr. Martin Stříteský, Ph.D.,  manažer ve zdravotnictví
 19. PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. & Ph.D.,  radní hlavního města Prahy
 20. prof. RNDr. Ing. Ĺudomír Šlahor, CSc.,  garant studijního oboru VŠN, vyučující
 21. prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.,  garant studijního programu VŠN, vyučující
 22. Ing. Lenka Žlebková,  generální ředitelka Kongresového centra Praha

Jednací řád Akademické rady naleznete zde.