Bakalářské studium v anglickém jazyce

Tříletý, v anglickém jazyce realizovaný bakalářský studijní program „Global Business and Management“, má podobu profesně zaměřeného studijního programu bez specializací (tj. studijního programu s jediným studijním plánem). Tento studijní program disponuje vlastní samostatnou akreditací udělenou Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství.


Studijní program reflektuje požadavky trhu práce

Studijní program reflektuje postupně se měnící požadavky trhu práce, a to včetně rostoucí poptávky po komplexně vybavených specialistech a manažerech disponujících jak potřebným penzem oborových odborných znalostí, tak i vědomě a cíleně rozvíjenými osobnostními kvalitami a jazykovými dovednostmi, zejména schopnostmi odborné komunikace v anglickém jazyce. 


Studium připravuje na kariéru v mezinárodním prostředí

Posluchači programu studiem získávají nejen základní oborové, ale rovněž i další potřebné doplňkové znalosti, a to zejména z oblasti práva, filosofie, psychologie, tak i kompetenční dovednosti v oblasti komunikace a prezentačních dovedností. Studenti jsou schopni aktivní komunikace při řešení odborných zadání a problémů. 


Praxe je nedílnou součástí studia

Nedílnou součást studijních povinností v rámci profesně zaměřeného programu tvoří studijní praxe v požadovaném minimálním rozsahu 480 hodin – Vysoká škola NEWTON spolupracuje s řadou podniků, institucí a organizací z internacionálního prostředí, v nichž jsou studijní praxe probíhající v angličtině organizovány.


Mezinárodní studijní prostředí, pobyty i stáže

Studenti programu mají v rámci studia možnost využít nabídky studijních pobytů v zahraničí v rámci programu ERASMUS+, v němž Vysoká škola NEWTON spolupracuje s 27 vysokými školami a univerzitami ve 13 zemích. 

Program „Global Business and Management“ je uskutečňován v anglickém jazyce, proto je, ať již jako celek či v podobě jednotlivých svých fragmentů, určen i studentům přijíždějícím do České republiky na dlouhodobé i krátkodobé studijní pobyty a stáže, a to včetně studentů přijíždějících v rámci programu ERASMUS+.


Formy studia

S ohledem na potřeby studentů, jakož i potenciální makroregionální epidemiologické problémy omezující přístup zahraničních studentů k prezenčnímu vzdělávání na území České republiky je program vedle základní, prezenční formy studia navržen a rozpracován rovněž v distanční formě studia. Studium programu předpokládá jazykovou vybavenost v anglickém jazyce min. v úrovni B2, resp. C1.