Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce výzkumného charakteru

Smyslem rozvoje zahraniční spolupráce VŠN je využít všech prostředků k budování a rozvoji kvalitního vzdělávacího procesu, jakož pak i procesů souvisejících a přidružených.

Prioritními oblastmi přitom jsou:

  • rozvoj zahraničních vztahů především v oblasti výuky, výzkumné a další tvůrčí, jakož i publikační činnosti;
  • hostování akademických pracovníků VŠN na zahraničních univerzitách, jež vede k růstu znalostí a zkušeností vyučujících;
  • studijní pobyty studentů VŠN na zahraničních univerzitách s přínosy v podobě osvojování si nejen znalostí, ale i nových zkušeností a dovedností, jakož i rozvoje komunikačních schopností apod.;
  • stáže a praxe studentů VŠN v zahraničních podnicích;
  • působení zahraničních pedagogů a studijní pobyty zahraničních studentů na VŠN (efektem je přísun zásadně nových zkušeností a znalostí pro akademické pracovníky a studenty VŠN, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj osobních vztahů atd.);
  • důsledná implementace Evropského kreditního systému (ECTS) vč. rutinního vydávání Diploma Supplement Label.

Rozvoj kompetencí studentů v rámci mezinárodní mobility

Vysoká škola NEWTON spolupracuje s partnerskými školami v rámci studijních pobytů i pracovních stáží, a to jak v zemích EU, tak mimo EU (Taiwan – National Taichung University of Education, Tunghai University, Yuan Ze university, Gruzie – IBSU, USA – Hilbert College). 

Za podpory programu ERASMUS+, nabízí  Vysoká škola NEWTON svým studentům možnost absolvovat část studia v zahraničí na praktické stáži nebo na partnerských vysokých školách a univerzitách.

V roce 2020 obdržela Vysoká škola NEWTON opětovně certifikát ERASMUS+ Erasmus Charter for Higher Education, tentokrát na období let 2021– 2027. V současné době pak spolupracuje s 27 vzdělávacími institucemi (univerzitami a vysokými školami) ve čtrnácti různých zemích, konkrétně pak v Bulharsku, ve Francii, Itálii, Chorvatsku, na Kypru, v Maďarsku, Lotyšsku, Polsku, Portugalsku, na Slovensku, ve Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Turecku.

Příklady mezinárodní spolupráce výzkumného charakteru

     A.  25 Years of Public Administration Development and Reforms in the Visegrad Region – Countries and What Will the Future Bring

Za úspěšný příklad na mezinárodní bázi realizované tvůrčí činnosti lze uvést projekt realizovaný ve spolupráci Masarykovy univerzity v Brně, tehdejší NEWTON College, Kelen-Consult BT, Budapešť, Collegium Civitas, Varšava a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, a to „25 Years of Public Administration Development and Reforms in the Visegrad Region – Countries and What Will the Future Bring“ financovaný z Visegrad Fund (výzva Strategic Grants: „25th Anniversary of the Democratic Changes in Central Europe“). 

Číslo projektu: 31410077
Zdroj financování: Visegrad Fund
Výstup: V roce 2017 vydaná publikace „25 Years of Public Administration Developments and Reforms in V4 Region“, ISBN 978 – 80-210‑8498‑8.

Cíl projektu:
Publikace popisuje a v rámci popisu komparuje dosavadní vývoj a trendy dalšího rozvoje (modernizace) veřejné správy v zemích V4.


      B.  aLIFEca – Virtual Open Course of Automotive Life Cycle Assessment

Žadatelem projektu je VŠB – Technická univerzita Ostrava. Jejími partnery se staly Vysoká škola NEWTON, Scoveco, s.r.o., Politechnika Śląska, Spin 360, SRL, Žilinská univerzita v Žilině. Dále pak přidružení partneři ACEA: European Automobile Manufacturers’ Association, ASA: Automotive Skills Association

Identifikační kód projektu: 2021 – 1‑CZ01-KA220-HED-000032222    
Trvání projektu: 1/11/2021 – 31/10/2023    
Rozpočet: 276 970 EUR
Zdroj financování: Erasmus+ Programme, call 2021, round 1, key action KA2, Action type KA220-HED- Cooperation partnerships in higher education

Cíl projektu: 
Hlavním cílem projektu je vyvinout odbornou metodiku orientovanou na hodnocení (manažerských) kompetencí v rámci celé pracovní kariéry zaměstnance, která je orientována na potřeby automobilového průmyslu. Ověřování úrovně kompetencí na bázi vytvořené metodiky bude mít formu tzv. MOOC kurzu – masivního otevřeného online kurzu. Projekt se zaměřuje na MOOC s certifikačním rámcem a praktickými příklady. Bude se věnovat oblasti udržitelného přístupu v automobilovém průmyslu s cílem zlepšit možnosti kvalitního celoživotního vzdělávání. Svým zaměřením přispěje k transformaci na tzv. Digital Europe.  MOOC bude odrážet specifické požadavky v oblasti green mobility s ohledem na strategii EU a Green Deal. Na konci projektu bude kurz připraven na zařazení do celoevropské databáze vzdělávacích kurzů nabízených směrem k automobilovém průmyslu. Výsledky projektu budou sdíleny veřejně a v rámci partnerství s Automotive Skills Association.


      C.  MUDIPLAT – Multidimenzionální diagnostická platforma a metodika pro podporu rozvoje přirozených potenciálů jedince

Žadatelem je Vysoká škola NEWTON, jejím partnerem se stala Univerzita Wroclav. 

Identifikační kód projektu: 2021 – 1‑CZ01 – KA210 – ADU-000035065
Trvání projektu: 1/12/2021 – 1/10/2022
Rozpočet: 60 000 EUR
Zdroj financování: Erasmus+ Programme

Cíl projektu:
Projekt je zaměřen na tvorbu metodiky pro podporu rozvoje přirozených potenciálů jedince s následným kombinovaným pilotním tréninkem rozvoje přirozených potenciálů. Cílem pilotního tréninku je ověření navržené metodiky a testování vytvořené on-line platformy ( multidimenzionální diagnostická platforma pro objektivní self-assesment a podporu rozvoje přirozených potenciálů jedince). V rámci tréninku jsou rovněž proškolováni lektoři a mentoři pro vedení samostatných tréninků a konzultaci výstupů platformy. V závěr projektu proběhne workshop s cílem seznámit odbornou veřejnost s výstupy projektu.


      D.  PAS-KSC — Project for Assessment and Support of Key Skills/​Competences

Žadatelem je Slovenská technická univerzita v Bratislavě. Partnery projektu jsou Vysoká škola NEWTON, VŠB –Technická univerzita Ostrava, SPIN 360 SRL a ASA Asbl.

Identifikační kód projektu: No2022-1-SK01-KA220-VET-000088988
Trvání projektu: 1/9/2022 – 31/8/2024
Rozpočet: 250 000 EUR
Zdroj financování: Erasmus+ Programme

Cíl projektu:
Cílem navrhovaného projektu je podpořit uznávání klíčových dovedností/​kompetencí, umožnit a podpořit vytváření nových metod měření klíčových dovedností/​kompetencí. Klíčové dovednosti/​kompetence jsou základní znalosti, dovednosti a postoje, které pomohou organizacím a jednotlivcům uspět v digitální transformaci v době měnících se a rostoucích požadavků na odborné dovednosti. V našem případě se zaměříme konkrétně na měkké dovednosti, jako je týmová práce, odpovědnost, obchodní povědomí, rozhodování, komunikace, vedení, prezentace, důvěryhodnost a etika, orientace na výsledky, řešení problémů, inovativnost a kreativita, udržitelnost nebo organizační dovednosti. Přesný výběr užšího okruhu těchto dovedností bude výsledkem první části projektu na základě průzkumu většinou požadovaných kompetencí ve vybrané části trhu práce (v našem případě se jedná konkrétně o automobilový průmysl). 

Dále pak: 

  • Budování schopnosti organizací pracovat nadnárodně a napříč odvětvími prostřednictvím získání důkladných znalostí klíčových dovedností/​kompetencí.
  • Zvýšení kvality práce, činností a postupů zapojených organizací a institucí.
  • Řešení společných potřeb a priorit v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.
  • Umožnit transformaci a změnu.

Rozvoj kompetencí studentů díky programu ERASMUS+

Vysoká škola NEWTON se aktivně účastní programu ERASMUS+, přičemž nabízí svým studentům možnost absolvovat část studia na zahraničních partnerských vysokých školách a univerzitách.

V roce 2020 obdržela Vysoká škola NEWTON opětovně certifikát ERASMUS+ Erasmus Charter for Higher Education, tentokrát na období let 2021– 2027, přičemž rozvíjí spolupráci mezi vysokými školami v rámci EU i mimo ni. V současné době pak spolupracuje s 27 vzdělávacími institucemi (univerzitami a vysokými školami) ve čtrnácti různých zemích, konkrétně pak v Bulharsku, ve Francii, Itálii, Chorvatsku, na Kypru, v Maďarsku, Lotyšsku, Polsku, Portugalsku, na Slovensku, ve Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Turecku. 
Vysoká škola NEWTON dále spolupracuje s Taiwan – National Taichung University of Education, Tunghai University, Yuan Ze university, Gruzie – IBSU, USA – Hilbert College. Předmětem spolupráce jsou především výměnné studijní pobyty.