Bakalářské studium v českém jazyce

Tříletý bakalářský studijní program „Ekonomika a management“ má podobu profesně zaměřeného studijního programu se třemi specializacemi. Jeho těžiště spočívá ve studiu společné části základních ekonomických a manažerských předmětů orientovaných na podnikatelskou sféru. Specializace poté společnou část studia dále prohlubují.

Na Vysoké škole NEWTON si uchazeči mohou vybírat z následujících specializací:

  • Globální podnikání a management,
  • Management lidských zdrojů,
  • Marketing.

Studijní program reflektuje požadavky trhu práce

Studijní program jako celek i jeho jednotlivé specializace reflektují postupně se měnící požadavky trhu práce, a to včetně rostoucí poptávky po komplexně vybavených specialistech a manažerech disponujících jak potřebným penzem oborových odborných znalostí, tak i vědomě a cíleně rozvíjenými osobnostními kvalitami.


Jaké znalosti a dovednosti mohou studenti během studia získat?

Posluchači programu studiem získávají nejen základní oborové, ale rovněž i další potřebné doplňkové znalosti, a to zejména z oblasti práva, filosofie, psychologie a jiné. Adekvátní pozornost je v rámci studia věnována rovněž rozvoji dovedností studentů, a to jak v rovině vybavenosti jazykové (povinné studium obchodní angličtiny (Business English) a dále rovněž možnost absolvování dalších volitelných předmětů charakteru jazykové přípravy v anglickém či dalším cizím jazyce), tak i kompetenční (např. komunikační a prezentační dovednosti aj.).
Struktura a podoba programu je shodná v obou jednotlivých formách studia, tj. formě prezenční i kombinované.


Praxe je nedílnou součástí studia

Nedílnou součást studijních povinností v rámci profesně zaměřeného programu tvoří studijní praxe v požadovaném minimálním rozsahu 480 hodin. Vysoká škola NEWTON spolupracuje s řadou podniků, institucí a organizací, v nichž jsou studijní praxe organizovány.


Mezinárodní studijní pobyty a stáže

Studenti programu mají v rámci studia možnost využít nabídky studijních pobytů v zahraničí v rámci programu ERASMUS+, v němž Vysoká škola NEWTON spolupracuje s 27 vysokými školami a univerzitami ve 13 zemích.