Navazující magisterské studium

Dvouletý navazující magisterský studijní program „Ekonomika a management“ zakončený titulem Ing. má podobu profesně zaměřeného studijního programu bez specializací.

Jeho těžiště spočívá ve studiu základních teoretických předmětů profilujícího základu a dalších povinných předmětů zaměřených na ekonomii, ekonomiku a management podnikatelských subjektů. Svým zaměřením, cíli studia i obsahem je srovnatelný s obdobnými studijními programy vyučovanými na veřejných i soukromých vysokých školách v České republice. Ze zahraničních studijních programů pak rámcově odpovídá četně nabízeným studijním programům charakteru (Master of) Business Administration.


Studijní program reflektuje požadavky trhu práce

Studijní program reflektuje postupně se měnící požadavky trhu práce, a to včetně rostoucí poptávky po komplexně vybavených specialistech a manažerech disponujících jak potřebným penzem oborových odborných znalostí, tak i vědomě a cíleně rozvíjenými osobnostními kvalitami.


Jaké znalosti a dovednosti mohou studenti během studia získat?

Posluchači programu studiem získávají nejen základní oborové, ale rovněž i další potřebné doplňkové znalosti, a to zejména z oblasti marketingu, práva, etiky a psychologie. Adekvátní pozornost je v rámci studia věnována rovněž rozvoji dovedností studentů, a to jak v rovině vybavenosti jazykové, tak i kompetenční (např. v rámci kurzu Manažerská psychologie, Manažerské rozhodování či Best Practices in Management aj.).


Praxe je nedílnou součástí studia

Nedílnou součást studijních povinností v rámci profesně zaměřeného programu tvoří studijní praxe v požadovaném minimálním rozsahu 240 hodin. Vysoká škola NEWTON spolupracuje s více než 150 podniků, institucí a organizací, v nichž jsou studijní praxe organizovány.


Mezinárodní studijní pobyty a stáže

Studenti programu mají v rámci studia možnost využít nabídky studijních pobytů v zahraničí v rámci programu ERASMUS+, v němž Vysoká škola NEWTON spolupracuje s 27 vysokými školami a univerzitami ve 13 zemích.